REGULAMIN ZAJAZDU SEBORY

 

Kierownictwo Zajazdu Sebory będzie Państwu wdzięczne za aktywną współpracę na rzecz przestrzegania niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Zajazdu Sebory i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi  poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt  w Zajeździe. Dokonując ww. czynności, Najemca pokoju, zwany w dalszej części „Gościem” potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Zajazdu Sebory.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, mieszczącej się w Restauracji Zajazdu.

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje noclegowe wynajmowane są na tzw. doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

 3. Najmując pokój określa się czas pobytu w hotelu.

 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 6. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

 7. Zajazd zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3

WYŻYWIENIE

 1. W cenę wynajmu pokoju noclegowego wliczone jest śniadanie

 2. Zajazd zapewnia możliwość całodziennego wyżywienia w Restauracji Zajazdu, wg  menu i cen wynikających z Karty Dań.

 3. Śniadania wydawane są w restauracji zajazdu w godzinach 7-10.

 4. Pozostałe posiłki serwowane są w Restauracji Zajazdu w godzinach 12-22.

 

§4

REZERWACJA, MELDUNEK, NOCLEG, ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego jest równoznaczne z akceptacją przez Gościa niniejszego Regulaminu.

 2. Rezerwacji miejsca noclegowego można dokonać osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem portali internetowych, z którymi Zajazd nawiązał współpracę.

 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywała płatności za pobyt.

 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20% wartości w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Za datę uiszczenia zaliczki uważa się dzień jej wpływu na rachunek bankowy Zajazdu lub dokonania zapłaty w kasie Recepcji  Zajazdu. Brak uiszczenia zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. Pobrana zaliczka zwracana jest w całości, jeżeli nie dojdzie do realizacji rezerwacji z winy Zajazdu.

 5. W przypadku anulowania rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, Zajazd nie obciąży Gościa zt. anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku nie dotarcia Gościa, Zajazd obciąży Gościa opłatą za jedną dobę pobytu wraz z opłatami za ewentualne usługi dodatkowe, o ile Gość uprzednio zlecił ich realizację w trakcie swojego pobytu w Zajeździe.

 6. Jeśli Zajazd poniesie znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być dodatkowo zobowiązany do uiszczenia na rzecz  Zajazdu rekompensaty w wysokości do 50% wynajmu tego pokoju w pierwotnie planowanym terminie.

 7. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.

 8. Gość Zajazdu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 9. Osoby niezameldowane w  Zajeździe mogą gościnnie przebywać w pokoju wynajmowanym przez Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 10. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu  Zajazdu  lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, któregokolwiek z pracowników  Zajazdu lub innych osobach przebywających w nim przebywających, bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Zajazdu.

 11. Zajazd zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

 12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Zajazd pobiera pełną opłatę za daną dobę.

 13. Zajazd nie pobiera opłat za nocleg dzieci do ukończenia 6. roku  życia, jeżeli śpią na łóżku razem z rodzicami.

 14. Nocleg dzieci zajmujących osobne łóżko jest pełnopłatny, wg obowiązującego w Zajeździe cennika.

 

§5

USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 2. Zajazd ma obowiązek zapewnić Gościom:

a)warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

b)bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

c)profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Zajeździe,

d)sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę,

e)wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników co 3 dni, o ile Gość nie zastrzeże inaczej,

f)podstawowe środki higieny osobistej: papier toaletowy, ręcznik, mydło, szampon, żel pod prysznic,

 

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Zajazdu i terenu przyległego pod stałym nadzorem swoich opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Zajazdu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zajazd zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Zajazd może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Zajazdu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Zajazdu.

 4. Jeśli Gość, pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt innych gości lub funkcjonowanie Zajazdu, może zostać z niego usunięty.

 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju, a także palenie papierosów. Palenie papierosów dopuszczalne jest wyłącznie poza budynkiem Zajazdu, w miejscach do tego przeznaczonych, tj. wyposażonych w popielniczki.

 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi posiadaną kartą dostępową.

 7. Każdorazowo, opuszczając Zajazd, Gość jest obowiązany zdać kartę dostępową do najmowanego przez siebie pokoju w Recepcji Zajazdu.

 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty dostępowej przez Gościa lub którąkolwiek
  z odwiedzających go osób, Zajazd zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Gościa opłatą w wysokości 50,00 zł zt. konieczności wykonania duplikatu.

 9. Zajazdowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.


§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Zajazd ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Zajazd odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Zajazdu.

 4. Zajazd zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 5. Zajazd  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Zajazdu czy poza terenem obiektu.

§8

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.

 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Zajazd przechowa powyższe przedmioty na koszt ich właściciela przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Zajazdu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§9

CISZA NOCNA

 1. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.

 2. Zajazd zastrzega sobie prawo , że na terenie obiektu mogą odbywać się imprezy mogące zakłócać ciszę nocną

 

 

§10

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

 

§11

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania opieki nad nim w taki sposób, aby zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu Zajazdu. Gość ma także obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez jego zwierzę na terenie Zajazdu i jego otoczenia.

 2. W pokojach noclegowym nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez IZAR Izabela Romanik z siedzibą w Romany Sebory 39, 06-300 Przasnysz dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Zajeździe, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Zajazd. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Zajazdu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Zajazdu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach noclegowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

 7. Zajazd nie zapewnia osobnych miejsc noclegowych dla niemowląt, natomiast Gość może do pokoju wstawić posiadane przez siebie łóżeczko niemowlęce do zajmowanego przez siebie pokoju.

§12

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych gości Zajazdu Sebory w Romanach Seborach, jest FIRMA IZAR Izabela Romanik , Romany Sebory 39,06-300 Przasnysz wpisany do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP 7611531233.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.


2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI


Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail biuro@zajazd-sebory.pl

 


3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

 

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

 • w przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

 • hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 


4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE


Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 • Dostęp do danych osobowych Gości posiadają jedynie uprawnieni i upoważnieni pracownicy hotelu oraz podmioty przetwarzające dane osobowe.

 • Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

 • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

 • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie zajazdu Sebory . Ponadto, l udostępnia adres biuro@zajazd-sebory.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie. Rozpoczęcie pobytu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności obowiązującej w Zajeździe Sebory .


10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE


Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.